• Koszykowe szaleństwo

     

         Rabaty już od 100zł 

     

    Rabaty od 5% do 15% 

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy Lightandhouse.pl prowadzony jest przez Candellux sp. z o. o. wpisaną/wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS 0000156768, o kapitale zakładowym 200000, nr NIP 952-191-75-79
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Lightandhouse.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - Candellux sp. z o. o., z siedzibą: ul. Żegańska 1; 04-713 Warszawa wpisaną/wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS 0000156768, o kapitale zakładowym 200000, nr NIP 952-191-75-79
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.lightandhouse.pl
§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Żegańska 1; 04-713 Warszawa
2. Adres poczty elektronicznej: sklep@lightandhouse.pl
3. Numer telefonu: 608 318 065
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy, które wynoszą:
- 15 zł przy przedpłacie na konto
- 25 zł przy przesyłkach pobaniowych
- 0 zł dla zamówień o wartości 400,- zł lub więcej
Koszty dostawy są również podane na stronach sklepu podczas składania zamówienia
§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. płatność przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie do 2 dni od momentu otrzymania zapłaty, lub od momentu złożenia zamówienia – dla zamówień wysyłanych za pobraniem
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego. 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej
§ 9 DANE OSOBOWE
1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 roku.WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Dane Przedsiębiorcy: Candellux sp. z o. o., z siedzibą: ul. Żegańska 1; 04-713 Warszawa
wpisaną/wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy
Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS 0000156768, o kapitale zakładowym 200000, nr NIP
952-191-75-79, e-mail: sklep@lightandhouse.pl, telefon: 608318065

 - Ja/My ………………………………………………………………………………………………….* niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy *
- Data odbioru: …………………………
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………
- Adres konsumenta(-ów): ……………………………….
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………
- Data: ………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl
Sklep internetowy od home.pl